"J' A D O R E.. P É T E R S B O U R G"

Concept, style: GREY CHIC CONCEPT
Planner, decor:  Grey Chic Wedding
Photo:  Aleksandr Gaidashev

Video: Kate Osipova
Muah: Olga Goncharova

Dress: Seashell Wedding
Jewelry: Happydreamer Vintage
Models agency: DNK models

Models: Olya Sh / Nick
Location: Belmond Grand Hotel Europe